جزوه نیاز ندارید

مطالب هر جلسع بصورت کامل (همراه با صدا و تصویر ) زبط خواهد شد و در انتهای هر جلسه به کارآموز تحویل داده می شود.

بازار کار را قورت بده

تمامی دوره های سفیر بصورت پروژه محور و کابردی طراحی شده است  به طوری که هر جلسه کلی تمرین های عملی و واقعی را کار خواهیم کرد

مدرک معتبر فنی وحرفه ای بگیر

بعد از انتهای دوره مدرک معتبر بگیر و روزمه خودتو قویتر کن

مدرس نگو مهندس بگو

تمامی دوره های سفیر علم  توسط مدرسین مسلط به مباحث کاربردی ویژه بازار کار تدربس می شود.

دوره های مهرماه سفیر علم

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

دوره های عمومی سفیر علم

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

کارگاه های یک روزه سفیر علم (ویژه شاغلین)

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره

آموزش پروژه محور اندروید

زمان باقی مانده تا شروع دوره :

[ec id=”1″]


سرفصل های دوره